FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
 
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสื่อสารวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
29 มิ.ย. 2560

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารวิทยา Ph.D. (Communicology)

สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ http://www.reg.tu.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ fb: Phdjctu